נוהל רישום לבגרויות בבית הספר

כללי

· מבחני הבגרות מתקיימים רק במועד קיץ.

· רישום למבחני הבגרות נערך בחודש דצמבר, לתלמידי בית הספר ולבוגרים.

· ניתן להירשם רק למקצועות הנלמדים בבית הספר (בהתאם למגמות הלימוד) ומקצועות ליבה לבגרות מלאה.

· הרישום למקצועות הנלמדים בשעות המערכת יתבצע ע"י המורה ורכז המקצוע.

· הרישום לבוגרים יתבצע דרך המנהלת הפדגוגית (פורמט רישום אינטרנטי).

· רישום למבחן אינו מחייב את בית הספר לאשר לתלמיד לגשת לבחינה. עליו לעמוד בכללי נוכחות ומילוי הדרישות במקצוע.

1) תלמיד יכול לגשת למבחן בגרות או גמר במקצוע שנלמד במערכת השעות או שהתלמיד משתתף בקבוצה פרטנית לאורך השנה, זאת בכפוף לתפקודו בכתה (נוכחות מעל 70% ולמידה בהתאם לכללי המקצוע), ובאישור המורההמלמד אותו.

2) תלמיד רשאי לבקש לגשת לבחינת בגרות או גמר כאשר הוא לומד באופן עצמאי לבחינה, רק אם יעמוד בבחינת המתכונת שיערוך רכז המקצוע. הרישום לבחינה אינו מחייב את בית הספר לאשר לתלמיד לגשת לבחינה.

3) האחריות להכנה למבחן הסף (גמר או בגרות), כולל מתן ציון מגן (אם יש צורך), רישום במועדים הנדרשים, הודעות לתלמידים על מועד הבחינה, ציוד נדרש, ערעורים וכד' – באחריות רכז המקצוע והמורה המלמד בכתה, עד תום תקופת המבחנים.

4) השתתפות בקבוצה פרטנית הלומדת למבחן בגרות או גמר או אישור לתלמיד ללמוד באופן עצמאי ילווה במכתב נהלים שייכתב על ידי רכז המקצוע, ויהיה חתום על ידי התלמיד והוריו (רכז מקצוע יוסיף את האישור למשוב).

5) לבוש והופעה בבחינות הבגרות ובחינות הגמר יהיו בהתאם לנהלים בבית הספר. כאשר המבחן מחייב ביגוד המתאים לסדנת עבודה – יגיעו התלמידים בהתאם לכללי הלבוש בסדנה.

בוגרי "צור ים"