זכויות התלמיד ב"צור ים":

זכויות התלמידים מבוססות ברובן על אמנת זכויות הילד, על החוק הישראלי, על חוק זכויות התלמיד ועל חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
מכלול זכויות התלמיד/ה נמצא בהוראות חוזר המנכ"ל המחייב את בתי הספר במדינת ישראל. ניתן לעיין באתר משרד החינוך בתפריט "חוזרי מנכ"ל".
לתלמידי "צור ים" עומדות זכויות ייחודיות הנוספות לזכויות התלמיד במדינת ישראל. ברם, זכויות אלו קמות ועומדות לתלמיד אך ורק לאחר ביצוע חובותיו ועמידה בנהלי בית הספר כנדרש בתקנון.

להלן הזכויות ב"צור ים" :

1. זכות הערעור
תלמיד רשאי לערער על החלטת איש צוות (מפקד/ מורה/ חבר הנהלה), בנוגע לדבר החלטה לגביו בלבד. הערעור יוגש בפני הממונה על מקבל ההחלטה. הגשת הערעור תעשה בכתב תוך 48 שעות מקבלת ההחלטה לידי סמכות הערעור בכל דרך שימצא התלמיד לנכון. הסמכות אליה הוגשה הבקשה יכולה להקל בהחלטה/ להותירה על כנה/ להחמיר עם המערער. מרגע קבלת החלטת הסמכות בדבר הערעור ההחלטה הינה סופית ומוחלטת. 

2. זכויות החייליות
תלמיד ב"צור ים"  נהנה מזכויות ייחודיות המוקנות לו ע"י חיל הים: שיבוץ עתידי בחיל הים לאחר מיון ראשוני ללא צורך במעבר גיבוש, ייצוג בית הספר באירועים וטקסים והשתתפות בפעילויות ייחודיות של חיל הים.


3. הזכות להשתתף במייזמים
לתלמיד זכות ליטול חלק במייזמים ייחודיים המתקיימים בבית ספר (כגון: חונכות, התנדבות, נבחרות ספורט, מנהיגות/מועצת תלמידים, סיוע לימודי ממתנדבים וכד'). לקחת חלק באחד ממיזמי בית הספר אינו דבר מובן מאליו, צוות בית ספר רואה בתלמיד הלוקח חלק בפרויקט כשליחות חברתית וכבוד אישי.

בוגרי "צור ים"