תנאים להמשך לימודים בביה"ס "צור- ים"
בסיום שנת הלימודים מתכנסת וועדה פדגוגית בית ספרית אשר קובעת את המשך הלימודים בביה"ס. הוועדה דנה בשלושה תחומים כתנאי לעליית כיתה: התנהגות התלמיד, ביקור סדיר של התלמיד בבית הספר והישגים לימודיים. הוועדה הפדגוגית הינה בראשות מנהל ביה"ס ונוכחים בה: מחנך הכיתה, יועץ חינוכי, מנהלת פדגוגית, רכז מגמה, מפקד ביה"ס ומפקד הכיתה.
חריגה בכל אחד מהתחומים הנ"ל עלולה להוביל את התלמיד לסיום לימודיו בבית הספר. במקרים מיוחדים תישקל אפשרות בה יחזור התלמיד פעם שניה על אותה הכיתה כאופציה לשיפור וצמצום פערים.
שיקוף להורים על מצבו הלימודי וההתנהגותי של התלמיד במשך השנה יועבר בימי ההורים, בציוני התעודה,  במכתבים רשמיים או בזימון ההורים לביה"ס על מנת להתריע ולנסות לשפר את המצב.
להלן פירוט כינוס הוועדה בכל חריגה בתחומים הנ"ל:

1. ביקור סדיר
התלמיד מחויב להגעה סדירה לביה"ס ולכניסה בזמן לשיעורים.
במקרים הבאים תתכנס וועדה פדגוגית לדון בהמשך לימודיו:
- היעדרות של  30% ומעלה מימי הלימוד, מימי תעסוקה או מפעילות חברתית.
- שחרורים לא מוצדקים ותכופים במהלך שנת הלימודים (בהיקף של כ-30%(.
- למעלה מ- 30% איחורים בהגעה לביה"ס (למסדר בוקר) במשך שנת הלימודים.
- במצב בו התלמיד נעדר 30%  ומעלה מסדנה או משיעורים מעשיים, לא יורשה   
  לתלמיד לגשת לבחינות הסמכה במקצוע.
- היעדרות מתעסוקה: רכזת התעסוקה והמנהלת הפדגוגית יבחנו כינוס ועדה פדגוגית בגין היעדרויות דחופות מימי תעסוקה.

2. היבט התנהגותי
התלמיד מחויב להקפיד ולקיים את נהלי ביה"ס, כפי שמופיעים בתקנון בית ספר. הפרה של כללי ההתנהגות וביצוע עבירות בטיחות או אי קבלת מרות מאנשי הצוות, יש בהן כדי למנוע את המשך הלימודים בביה"ס "צור- ים".
במקרים הבאים תתכנס וועדה פדגוגית לדון בהמשך לימודיו:
- התנהגויות חריגות - מנהלת פדגוגית בשיתוף מחנך הכיתה יבחנו התנהגויות  
  חריגות ויקבעו אם הן תובאנה בפני הוועדה.
- בביצוע שתי עבירות בטיחות בזדון, תישקל כינוס הועדה בהתאם.

3. הישגים לימודיים
התלמיד מחויב לגשת לבחינות הגמר ובחינות ההסמכה לצורך קבלת תעודת מקצוע בסיום לימודיו. כמו כן, קיימת אפשרות בפני התלמיד, בהתאם ליכולתיו, לצבור במשך לימודיו יחידות לימוד לבגרות בהיקף של  15 יחידות לימוד, דבר הפותח בפניו דלת ללימודי המשך בתחום.
במקרים הבאים תתכנס וועדה פדגוגית לדון בהמשך לימודיו:
 - קיומם של 8 ציונים נכשלים (55 ומטה) ומעלה.
- במצב של היעדרות של למעלה מ-30% משעות ההוראה בפועל במקצוע הנלמד בבית הספר, לא יקבל התלמיד ציון במקצוע זה.
 - במקצועות החובה (במיוחד בעבודה מעשית בסדנות/במעבדות-) תיתכן אפשרות להיבחן במבחן קיץ כתנאי להמשך הלימודים בביה"ס "צור- ים".

בוגרי "צור ים"